Wat is MKG?

Gent is een stad van kerken en hun torens bepalen mee de horizon van de stad. Al deze kerken getuigen van een bijzonder rijke geschiedenis en een indrukwekkend patrimonium.

De vzw Monumentale Kerken Gent bundelt de krachten om het patrimonium van de vijf Gentse centrumkerken verder te ontsluiten en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het gaat hierbij om de Sint-Baafskathedraal, de Sint-Niklaaskerk, de Sint-Michielskerk, de Sint-Jacobskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk, alle gesitueerd in de historische binnenstad op wandelafstand van mekaar.

Elke kerk apart is ontegensprekelijk een bezoek waard, zowel voor het rijk patrimonium, als omwille van de architectuur en de geschiedenis. Samen vormen ze een uitzonderlijk overzicht van de cultuur in Vlaanderen waarin men de voortdurende evoluties in de bouwgeschiedenis, in de inrichtingen en het religieuze gedachtegoed kan aflezen. Deze monumentale kerken zijn niet alleen van onschatbare waarde voor de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen, maar hebben ook een onmiskenbare internationale uitstraling.

Elk afzonderlijk vormen zij een parel van architecturale en religieuze geschiedenis en herbergen ze kunstwerken van wereldniveau zoals het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck en werken van Pieter Paul Rubens, Michiel Coxie en Antoon Van Dyck.

De oprichting van de vzw Monumentale Kerken Gent op 25 oktober 2011, was voor de ontsluiting van dit cultureel erfgoed een logische volgende stap voor een meer efficiënte samenwerking tussen de kerken enerzijds en met de stedelijke en provinciale overheden anderzijds.

De stichtende leden zijn de vertegenwoordigers van de vijf monumentale kerken in Gent met name de Sint-Baafskathedraal, de Sint-Jacobskerk, de Sint-Michielskerk, de Sint-Niklaaskerk en de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk en enkele externe personen die omwille van hun deskundigheid kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Deze vzw wil een koepelvereniging zijn voor de vijf historische kerken in de binnenstad. De vereniging wil de zorg voor en de uitstraling van het zeer rijke erfgoed in deze vijf ruimtes van gebed behartigen. De vzw Monumentale Kerken Gent wil het aanspreekpunt voor- en het samenwerkingsverband tussen deze centrumkerken worden. De vzw beoogt een gestructureerde en planmatige samenwerking tussen de vijf kerkbesturen en een grote groep vrijwilligers en door de gewaarborgde ondersteuning door de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Doel

De vereniging heeft tot doel de samenwerking tussen alle Gentse monumentale kerken, om te beginnen tussen de vijf centrumkerken met name de Sint-Baafskathedraal, de Sint-Jacobskerk, de Sint-Michielskerk, de Sint-Niklaaskerk en de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk, te bevorderen om zo hun cultureel erfgoed op een serene en publieksvriendelijke te ontsluiten.

Om dat te bereiken stelt zij zich onder meer de volgende doelstellingen:

1. het stimuleren van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de publieke overheden om te komen tot een betere ontsluiting van het kerkelijk patrimonium van de stad Gent;
2. het bijdragen tot een groeiende culturele bewustwording van haar leden en van iedereen, die zich met het cultureel leven in Gent en met de monumentale kerken op een bijzondere wijze verbonden voelt, door het onderhouden van onderlinge contacten;
3. het organiseren en het ondersteunen van initiatieven die het cultureel leven bevorderen in de monumentale kerken in Gent; dat met eerbiediging van de specifieke eigenheid van de kerkgebouwen als plaatsen van de eredienst en van gebed en al wat ertoe behoort en/of ermee verbonden is;
4. het begeleiden van het lokale draagvlak bij het zoeken naar zorgvuldig meervoudig gebruik van deze kerkgebouwen;
5. in het algemeen bijdragen tot de verdere uitstraling van het Vlaamse cultuurpatrimonium en dat van Gent, de uitstraling van de monumentale kerken van Gent in het bijzonder in binnen- en buitenland;
6. het daadwerkelijk promoten en ondersteunen van de restauratie, het onderhoud en de uitstraling van de Gentse monumentale kerken.

Leden

 • Tom Anthonis
 • Jacques Berkvens
 • Erik Bonte
 • Floribert Brondeel
 • Lodewijk Collin
 • Jan Coppens
 • Jozef Dauwe
 • Jozef De Baets
 • Tonny De Bouvrie
 • Jacques De Decker
 • Jürgen François
 • Aurélien Léchère
 • Jeanne Leniere
 • Christiaan Van Bignoot
 • Tony Van Parys
 • Jan Vermassen
 • An Vervliet

Netwerk

Organisaties binnen de kerk

Wij werken nauw samen met

 Top